Vedtekter

VEDTEKTER FOR ASKER BEL CANTO

 1. Formål

Asker Bel Canto er et damekor som gjennom sitt arbeid og konsertvirksomhet skal tilstrebe sanglig og musikalsk kvalitetsutvikling både for koret som helhet og den enkelte sanger.

 1. Organisasjon

Koret er selveiende og frittstående, men medlem av Norges Korforbund. Koret følger skoleåret og er delt inn i to semestre. Navnet ”Asker Bel Canto” følger Ida Baalsrud så lenge hun er i virksomhet med hele eller deler av koret.

Originalnoter og effekter kjøpt inn av koret eies av Asker Bel Canto.

 1. Musikalsk og kunstnerisk ledelse

Dirigenten er selvstendig næringsdrivende og blir betalt av koret. Dirigenten har ansvar for å velge repertoar, for prøvesang og opptak av nye medlemmer. Dirigenten har ansvar for den musikalske og kunstneriske ledelsen av koret og kan delta på styremøter etter behov.

 1. Medlemmer

Medlemmene forplikter seg til å følge korets vedtekter og har møteplikt til korøvelser, konserter og opptredener. Et medlem kan bli ekskludert hvis gjentatt fravær uten at beskjed blir gitt går utover korets virke.

Som hovedregel skal medlemmene være tilstede minimum 75% av øvelsene pr. semester. Koret skal ikke overskride 30 medlemmer.

Nye sangere har 2 måneders gjensidig prøvetid og kontingent betales ikke før prøvetiden er over. Da betales kontingent for hele sesongen, inkl. prøvetiden.

Permisjon kan innvilges av styret inntil et halvt år og medlemmet betaler halv kontingent i permisjonstiden. Søknad om permisjon fremmes før 1.8 og før 1.1, dersom den fremmes senere betales full kontingent.

 1. Stemmerett

Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett ved korets årsmøte og øvrige allmøter. Alle medlemmer kan velges til korets styre og til andre verv som måtte bli opprettet.

 1. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales hvert halvår. Medlemmer som blir tatt opp i andre halvdel av et semester betaler halv kontingent. Medlemmer som slutter eller ekskluderes har ikke krav på refusjon av innbetalt kontingent.

 1. Styret

Korets styre består av 4 medlemmer, som velges av årsmøtet og skal bestå av leder, sekretær, økonomiansvarlig og styremedlem.

Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet. Et av medlemmene inngår også som fullverdig medlem i konsertkomitéen og har ansvar for koordinering mellom styre, dirigent og konsertkomité

Styrets arbeidsoppgaver:

 • Følge opp årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver, samt ansvar for å utarbeide skriftlige mandater i samarbeid med komiteene.
 • Administrere og føre protokoll med korets økonomi og eiendeler.
 • Representere koret utad i samarbeid med dirigenten.
 • Oppmuntre medlemmer til å komme med forslag til koraktiviteter.
 • Holde medlemmene orientert om saker av felles interesse.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer, eller når et flertall i styret forlanger det.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets valgte medlemmer er tilstede. Dirigenten har møte- og uttalerett på styremøter. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 1. Årsmøtet

Korets høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må legges fram skriftlig minst 14 dager før møtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 2/3 av alle medlemmene er tilstede.

 1. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 • Gjennomgå korets økonomi.
 • Behandle innkomne forslag.
 • Vedta budsjett for kommende sesong.
 • Velge medlemmer til styret.
 1. Endring av vedtekter

Endring av vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet med minimum 2/3 flertall.

Comments are closed.